תנאים לקבלת אזרחות ספרדית

1. מגמות חדשות:

ניהול אלקטרוני של הבקשה.

זמינות אפשרית של בחינה כדי לרכוש אזרחות.

דרישות בדבר הכרה של הקהילה היהודית הספרדית .

הגברת המשקל הניתן לשיקולי הביטחון הלאומי הספרדי במתן אזרחות ספרדית .

Free Palace Spain photo and picture

Image by Karl Oss Von Iya from Pixabay

2.  מהי אזרחות ספרדית?

התנאים לקבלת אזרחות ספרדית מוסדרים על ידי החוקה הספרדית מיום 27 דצמבר  1978 הקובעת כי אזרחות נרכשת , נשמרת ואובדת בהתאם להוראות החוק .

מהם התנאים לקבלת אזרחות ספרדית ?

נלמד כיצד אזרחות נרכשת ואובדת בסעיפים הבאים.

ראוי לציין כי לפי החוק , אף אזרח ספרדי מלידה לא יכול לאבד את אזרחותו, וכי כל האזרחים הספרדיים הם שווים בפני החוק , ללא כל אפליה , מטעמי לידה , גזע, מין, דת, דעה או כל מצב או נסיבות , אישיות או חברתיות אחרות. החוק קובע כי יש למדינה סמכות חקיקה בלעדית בכל הנוגע להתאזרחות, הגירה, שהיה של זרים בספרד , וחוקי מקלט, וכי המדינה יכולה ליישם הסכמי אזרחות כפולים עם מדינות שונות או עם מדינות שיש להן יחסים מיוחדים עם ספרד. ובכלל זאת  מדינות אשר לא מאפשרות לאזרחיהן זכות לאזרחות הדדית. אזרחים ספרדיים רשאים להתאזרח מבלי לאבד את אזרחות המוצא שלהם. אזרחות היא עניין אזרחי שמוסדר בחוק האזרחי ובמרשם האזרחים

3. חוקים סותרים

ספרד מיישמת את הלאום כחוק אישי המסדיר את המצב המשפחתי, זכויות , חובות וירושה.

4. מי יכול לקבל אזרחות ספרדית?

א. אנשים  פרטיים:

לזרים בספרד יש את אותן זכויות אזרחיות כאזרחים ספרדיים , למעט כאמור בחוקים מיוחדים ואמנות .

ב. ישויות משפטיות:

לתאגידים , קרנות ועמותות מוכרות על ידי החוק ושהוקמו בספרד , עשויה להיות אזרחות הספרדית , כל עוד הם עומדים בקריטריונים הדרושים לישות משפטית בהתאם להוראות הקוד הנוכחי של החוק.

להתאגדויות שהוקמו במדינות זרות תהינה זכויות בספרד בהתאם למה שנקבע בהסכמים או חוקים מיוחדים

5 .  איך אני יכול לקבל אזרחות ספרדית ?

5.1 .  סוגי רכישת אזרחות

א.קבלת אזרחות ספרדית במקור

– ” Ius sanguinii “

אדם הוא ספרדי במקור אם אביו או אמו ספרדים. – מי שנולדו בספרד להורים זרים אם לפחות אחד מההורים נולד בספרד . ילדים של דיפלומטים זרים או עובדי קונסוליה מוכרים בספרד, אינם נכללים.

– מי שנולדו בספרד להורים זרים, אם שניהם לא אזרחים ספרדיים או אם החוקים של מדינות המוצא שלהם לא מעניקים לילדיהם אזרחות.

– מי שנולדו בספרד, ושלא ניתן לקבוע מי הוריהם . לענין סעיף זה, חזקה שאדם נולד בספרד, אם הוא קטין והמקום הידוע הראשון לשהותו הוא בשטח ספרדי .

– ב. קבלת אזרחות ספרדית על ידי  החזקה ושימוש

החזקה ושימוש מתמשך באזרחות ספרדית לעשר שנים, בתום לב ובהתבסס על רישום במרשם האזרחי, עשויה להוות שיקול למתן אזרחות, גם אם מלכתחילה האזרחות בטלה .

–  ג. קבלת אזרחות ספרדית על ידי אימוץ

-קטין זר מתחת לגיל שמונה עשר שנים שאומץ על ידי אזרח ספרדי, רוכש מרגע האימוץ אזרחות ספרדית מקורית. – מאומצים מעל גיל שמונה עשר שנים יכולים לקבל אזרחות ספרדית מקורית בתוך שנתים לאחר האימוץ.

– ד. קבלת אזרחות ספרדית על ידי בחירה

לאנשים אלו יש את הזכות לבחור אזרחות ספרדית : בני אדם שהם או היו כפופים לאפוטרופסות משפטית של אזרח ספרדי. מי שאביו או אמו  הינם או היו אזרחים ספרדים במקור ונולדו בספרד. מי שכלול בקודקס האזרחי.

– ה. קבלת אזרחות ספרדית על ידי התאזרחות

אזרחות ספרדית נרכשת על ידי התאזרחות, שניתנת על ידי שיקול דעת ושהונפקה על ידי צו מלכותי, כאשר המבקש נמצא בנסיבות חריגות

5.2 תנאים לקבלת אזרחות ספרדית – על ידי מגורים

אזרחות ספרדית יכולה להיות נרכשת גם על ידי מגורים בספרד באמצעות רשיון שהוענק על ידי משרד המשפטים , שעשוי לבטלה מטעמים של סדר ציבורי או אינטרס לאומי  ובכפוף לתנאים חדשים מוצעים: בחינה חדשה . תושבות חוקיות , רציפה ודיווחים על התנהגות טובה אזרחית , דוחות משטרה הקלטה אלקטרונית של קבצים תצהיר בפני נוטריון ציבורי שר המשפטים הספרדי ממליץ על רפורמה במבחנים להענקת אזרחות . לטענתו , הממשלה מעוניינת ” להציג יעילות ושקיפות ” בתהליך למתן אזרחות ספרדית על ידי שילוב של תורת המשפט של בית המשפט העליון ויישום של קריטריונים אובייקטיביים ואחידים בבדיקות ואינטגרציה המבוצעות על ידיפקיד הרישום האזרחי.

5.3 כפל אזרחות ואזרחות מרובה

תקופות למתן אזרחות מכוח מגורים

ככלל : עשר שנים.

חמש שנים תהינה מספיקות עבור אלה שקבלו מעמד של פליט ,

ושנתיים במקרים בהם האדם הוא במקורו בן לאום של כל מדינה איברו-אמריקאית , אנדורה , פיליפינים, גינאה-המשוונית או פורטוגל, או ספרדי-יהודי.

שנה אחת של מגורים תהיה מספיקה עבור: •מי שנולד בשטח ספרדי . •אדם שבחר שלא לממש את הזכות לקבל אזרחות בבמועד, למרות שהיה זכאי לכך •מי שהיה כפוף לאפוטרופסות , שמירה או בחסות אזרח ספרדי במשך שנתיים ברציפות , גם אם הוא עדיין במצב כזה בזמן הבקשה. • נישואים •אלמנתו של אזרח ספרדי, אם בעת מותו של בן הזוג הם לא נפרדו , משפטית או עובדתית . •מי שנולד מחוץ לספרד לאבא או אמא , סבא או סבתא , שהייתה במקור אזרח ספרדי.

5.4שיקולים פיננסיים

– בכל המקרים, התושבות חייבת להיות חוקית, רציפה ושקדמה לבקשה באופן מיידי. – על המועמד להוכיח, במסמכים בפני רשם האוכלוסין, התנהגות אזרחית טובה ומידה מספקת של השתלבות בחברה ספרדית.

5.5 דרישות נפוצות לרכישת האזרחות ספרדית על ידי בקשה, התאזרחות או תושבות הן:

• המבקש בן ארבע עשרה שנים ומעלה , המסוגל לכן, לתת הצהרה בשבועה בכוחות עצמו , או הבטחה להיות נאמן למלך ולציית להוראות החוקה ולחוק.

•  המבקש יוותר על אזרחותו הקודמת. פטורים מדרישה זו הם אנשים שהם אזרחים של המדינות שהוזכרו בפסקה 1 לסעיף 24 .

• רכישת האזרחות תירשם במרשם האזרחי של ספרד.

5.6יהודים ספרדים. – -נמצא בהליכי חקיקה

6. –  איבוד אזרחות ספרדית

איבוד של אזרחות ספרדית מתרחש כאשר אזרח ספרד המתגורר במדינה זרה , רכש אזרחות אחרת ומציג את עצמו אך ורק תחת האזרחות הזרה שנרכשה על ידי מקום לידה או שבעיקר משתמש באזרחות הזרה.   איבוד האזרחות יתרחש לאחר תקופה של שלוש שנים מרכישת הנתינות הזרה או מהשחרור . עם זאת, ניתן להימנע מאיבוד אזרחות, אם בתוך התקופה שנקבעה האזרח מצהיר על רצונו לשמר את האזרחות הספרדית בפני פקיד הרישום האזרחי . רכישת אזרחות במדינות איברו-אמריקאיות , אנדורה , פיליפינים, גינאה המשוונית או פורטוגל אין בה כדי לגרום, לעמידה בתנאים הקבועים סעיף זה, לאובדן אזרחות ספרדית במוצא. –       בכל המקרים,  שבהם אזרחים ספרדיים יוותרו על אזרחותם במפורש הם יאבדו את, האזרחות הספרדית שלהם, אם כבר יש להם אזרחות אחרת ואם הם נוהגים להתגורר  דרך קבע במדינה זרה .

-מי שנולדו במדינה זרה ומתגוררים באופן קבוע מחוץ לספרד ומעונינים לקבל אזרחות ספרדית מכוח העובדה שיש להם אבא או אמא ספרדים אשר גם הם נולדו מחוץ לספרד , כאשר חוקי המדינה שבה הם מתגוררים מעניקים להם  אזרחות, יהיו עלולים בכל מקרה לאבד את אזרחותם אם לא יצהירו במפורש על רצונם לשמור אותה בפני פקיד הרישום האזרחי בתוך תקופה של שלוש שנים , המתחילים מהיום בו הם הופכים לבוגרים מבחינת החוק, או מרגע שחרורם.

– לא ניתן לאבד אזרחות ספרדית מכוח סעיף זה , אם ספרד היא במצב של מלחמה.

אזרחים ספרדיים שאינם ממוצא ספרדי יאבדו את אזרחותם : א) אם במשך תקופה של שלוש שנים מיום שרכשו את האזרחות הספרדית הם ממשיכים להשתמש באזרחות שעליה וויתרו  . ב) אם הם יתגיסו לצבא או יתמנו למשרה ציבורית במדינה זרה ובניגוד לאיסור מפורש של הממשלה .

7. סוגיות של סמכות שיפוט ותרופות

פסק דין חלוט הקובע שאדם רכש אזרחות ספרדית  בדרך של זיוף , השמטה של עובדות או הונאה , תוצאתו ביטולה באופן מיידי של האזרחות, אך בטלות כזו אין בה כדי לגרום לנזקים לצדדים שלישיים , שפעלו בתום לב. ביטול האזרחות יבוצע על ידי משרד האוצר בתוך תקופה של חמש עשרה שנים.

8.שיחזור האזרחות

אדם שאיבד את אזרחותו הספרדית יכול לשחזר אותה אם יעמוד בדרישות הבאות: א) עליו להיות תושב חוקי בספרד . (דרישה זו אינה חלה על מהגרים או ילדי מהגר . ) תנאי זה ניתן לביטול על ידי משרד המשפטים ,   בנסיבות חריגות . ב) עליו להכריז לפני פקיד הרישום על רצונו לשחזר את האזרחות הספרדית . ג) עליו לרשום את השיחזור במרשם האזרחים . תגיות : תנאים לקבלת אזרחות ספרדית

התקשר אלינו:

03-5561616

צור איתנו קשר:

Sfaradpas@gmail.com

כתובת המשרד:

רח' י.ד. ברקוביץ' 4, תל-אביב

דילוג לתוכן

Managed by Immediate LForce